Příjem

Příjmem se rozumí jakákoliv přijatá peněžní částka, může se jednat o příjem ze závislé činnosti, starobní důchod, sociální podpora v nezaměstnanosti, příjem z podnikání. Dále se může jednat o příjem z pronájmu, příjem z úroků a mnoho další činností, které upravuje zákon.

Pokud jsme žadateli o úvěr, banka nebo jiná finanční instituce bude posuzovat náš příjem jako jeden ukazatel v procesu schvalování úvěru. Nutno podotknout, že obzvláště banky jsou velice důsledné v požadavcích na náš pravidelný příjem. Zaměstnanci prokazují své příjmy potvrzením od zaměstnavatele o průměrném měsíčním příjmu, podnikatelé prokazují své příjmy daňový přiznáním za posledních několik let a čestným prohlášením, že nemají dluhy u finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení.

Výše příjmu hraje velkou roli v posuzování bonity zájemce o úvěr. Od všech příjmů doložených žadatelem o úvěr se odečítá bankou stanovené životní minimum. Životní minimum je u každého žadatele stanoveno v jiné výši. Bere se ohled na počet vyživovaných dětí v domácnosti nebo další osoby ve společné domácnosti. Dále se posuzují pravidelné měsíční výdaje, např. splátky jiných úvěrů, různá spoření a pojištění. Důležitou roli hraje fakt, je li jako spolužadatel k úvěru přizván někdo z rodiny.

V případě nebankovního sektoru, výše příjmu většinou není tím nejdůležitějším faktorem. Zde je úvěr poskytnut obvykle rychle bez velké administrativy, což je vyváženo vyšší úrokovou sazbou. Z čehož vyplývá, že při jakékoliv žádosti o úvěr ať již z bankovního či nebankovního sektoru, je důležité dbát na velikost všech našich příjmů a objektivně zhodnotit jak vysoké úvěrové zatížení jsme schopni unést.